×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Hållbarhet

Hållbart företagande

LL Bolagen strävar efter hållbart företagande, där allt är i balans och kunden är i fokus. Vi arbetar med kvalitets- och verksamhetsstyrning, nya tekniska lösningar, miljö-och arbetsmiljöfrågor samt intern och extern kommunikation och utbildning. Läs mer i vår Hållbarhetspolicy!

Hela verksamheten är ISO-certifierad

Samtliga företag i LL Bolagen – alltså Liselotte Lööf Miljö AB, Liselotte Lööf Återvinning AB och Liselotte Lööf Entreprenad AB – är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt de senaste standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Extern revision utförs av Svensk Certifiering AB två gånger per år. Interna revisioner görs löpande.

Kvalitetsarbete ger ständiga förbättringar

Kvalitet handlar både om hur vi jobbar och hur våra kunder upplever oss. Vi för en tät dialog med våra kunder och sätter upp mätbara kvalitetsmål varje år. För att nå målen arbetar vi processinriktat med egenkontroll, avvikelserapportering, åtgärdsplaner och uppföljning. Läs mer i vår Kvalitetspolicy och om ISO 9001 !

Målmedvetet miljöarbete för långsiktig hållbarhet

Vi strävar efter miljöeffektivitet – att orsaka så låg belastning på miljön som möjligt genom bland annat rätt kompetens, rätt utrustning och effektiv logistik. Vi arbetar ständigt med att minimera vår egen och våra kunders miljöpåverkan inom ramen för vårt miljöledningssystem och utifrån kunders krav och förutsättningar. Miljömål kopplade till våra viktigaste miljöaspekter sätts upp årligen och följs upp kontinuerligt.

Företagets miljöledningssystem är ett stöd vid inköp och upphandlingar för att förbättra miljöprestandan. Vi väljer alltid miljövänliga alternativ för motorolja, hydraulolja, däck, tvättmedel och liknande. För klottersanering använder vi i första hand högtrycksspolning med hetvatten/ånga snarare än kemikalier. Nästan alla våra sopbilar drivs av biogas, el (hybrider) eller HVO, förnybar diesel som görs av bland annat skogsavfall. Dessutom är alla våra chaufförer utbildade i miljöanpassat körsätt (eco-driving). Vi erbjuder också hämtning av återbruk med mindre elfordon och elcykel sedan 2019. Det är några av de saker vi gör för att minska förbrukningen av fossila drivmedel och utsläppen av till exempel koldioxid.

Läs mer i vår Miljöpolicy och om ISO 14001 !

Systematik för en bättre arbetsmiljö 

På samma sätt som med kvalitets- och miljöledning så arbetar vi systematiskt med arbetsmiljö. Sedan 2020 är vi certifierade enligt den nya ISO-standarden, men det är egentligen bara ett kvitto på att vi redan har de verktyg och processer som krävs för ett bra arbetsmiljöarbete. Det viktigaste är dock att våra driftledare och fältpersonal har med sig tänket om förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) hela tiden, så att vi kan genomföra det i praktiken. För att tydliggöra vad som gäller brukar vi ta fram en uppdragsspecifik KMA-plan, som vi arbetar med genom uppdraget. 

Läs gärna vår Arbetsmiljöpolicy och mer om ISO 45001 !