×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Hållbarhet

Hållbart företagande

LL Bolagen strävar efter hållbart företagande, där allt är i balans och kunden är i fokus. Vi arbetar med kvalitets- och verksamhetsstyrning, nya tekniska lösningar, miljö-och arbetsmiljöfrågor samt intern och extern kommunikation och utbildning. Läs mer i vår Hållbarhetspolicy!

Hela verksamheten är ISO-certifierad

Samtliga företag i LL Bolagen – alltså Liselotte Lööf Miljö AB, Liselotte Lööf Återvinning AB, Liselotte Lööf Entreprenad AB och LL Miljökonsult AB – är kvalitets- och miljöcertifierade enligt de senaste standarderna ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015. Extern revision utförs av Svensk Certifiering AB två gånger per år. Interna revisioner görs löpande.

Kvalitetsarbete ger ständiga förbättringar

Kvalitet handlar både om hur vi jobbar och hur våra kunder upplever oss. Vi för en tät dialog med våra kunder och sätter upp mätbara kvalitetsmål varje år. För att nå målen arbetar vi processinriktat med uppföljning, avvikelserapportering, kundundersökningar och åtgärdsplaner. Läs mer i vår Kvalitetspolicy och om ISO 9001 !

Målmedvetet miljöarbete för långsiktig hållbarhet

Vi strävar efter miljöeffektivitet – att orsaka så låg belastning på miljön som möjligt genom bland annat rätt kompetens, rätt utrustning och effektiv logistik. Vi arbetar ständigt med att minimera vår egen och våra kunders miljöpåverkan inom ramen för vårt miljöledningssystem och utifrån kunders krav och förutsättningar. Miljömål kopplade till våra viktigaste miljöaspekter sätts upp årligen och följs upp kontinuerligt.

Företagets miljöledningssystem är ett stöd vid inköp och upphandlingar för att förbättra miljöprestandan. Vi väljer alltid miljövänliga alternativ för motorolja, hydraulolja, däck, tvättmedel och liknande. För klottersanering använder vi i första hand högtrycksspolning med hetvatten/ånga snarare än kemikalier. Nästan alla våra sopbilar drivs av biogas, el (hybrider) eller HVO, förnybar diesel som görs av bland annat skogsavfall. Dessutom är alla våra chaufförer utbildade i miljöanpassat körsätt (eco-driving). Vi erbjuder också hämtning av återbruk med mindre elfordon och elcykel sedan 2019. Det är några av de saker vi gör för att minska förbrukningen av fossila drivmedel och utsläppen av till exempel koldioxid.

Genom vår konsultverksamhet arbetar vi också för en hållbar utveckling genom uppdrag inom stadsutveckling och strategisk avfallshantering i andra länder, som Kenya, Rwanda och Armenien.

Läs mer i vår Miljöpolicy och om ISO 14001 !